Category-Wise Enrolment Position

Class No. of Sections Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat 5 Cat 6 Total Shift Last Updated
Class I 3 66 0 14 0 36 Muslim-0 Minority-3 119 27/08/2019
Class III 44 1 2 1 71 117 10/04/2019
Class XI (Humanities) C 15 0 3 0 44 62 10/04/2019
Class II 46 4 2 0 71 123 10/04/2019
Class XI (Commerce) B 17 2 4 2 18 43 10/04/2019
Class XI (Science) A 23 3 2 0 7 35 10/04/2019
Class X 36 4 4 0 29 73 10/04/2019
Class IX 69 5 17 0 53 144 10/04/2019
Class VIII 73 1 8 11 27 120 10/04/2019
Class VII 66 2 6 0 47 121 10/04/2019
Class VI 54 4 4 0 60 122 10/04/2019
Class XII (Humanities) C 13 1 1 0 12 27 10/04/2019
Class V 46 0 2 0 78 126 10/04/2019
Class XII (Commerce) B 8 0 2 1 10 21 10/04/2019
Class IV 41 4 4 0 66 115 10/04/2019
Class XII (Science) A 27 4 1 0 5 37 10/04/2019
Page SUM 0 0 0 0 0 0 0 0